Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

ISMFA – VNITŘNÍ PŘEDPIS – COVID 19

ISMFA – VNITŘNÍ PŘEDPIS
o průběhu individuálních lekcí v období epidemiologického rizika COVID-19

1/ Žáci
Výuky se mohou zúčastnit pouze zcela zdraví žáci, nevykazující žádné příznaky nemoci horních cest dýchacích a bez jiných /i kožních/ infekčních onemocnění. V opačném případě nesmí lekce proběhnout.

Ve společných uzavřených prostorách platí nadále povinnost nosit roušky. V prostoru, kde se výuka koná, je možné podle instrukcí pedagoga roušky sejmout. Na výuku je nutné mít k dispozici minimálně dvě roušky a sáček na použité roušky. O možnosti sejmutí roušky rozhodne vyučující podle situace (riziková skupina účastníka vzdělávání, zdravotní stav učitele, průběh výuky a dodržování doporučených odstupů). Nejmenší vzdálenost mezi učitelem a žákem, při které lze realizovat výuku bez roušky je 1,5 m. Pokud není možné tento odstup dodržet, je nutné si roušku nasadit. K odložení roušky je nutné použít vždy vlastní sáček.
Před zahájením lekce, v součinnosti s vyučujícím, si každý žák umyje a vydezinfikuje ruce přípravkem k tomu určeným (tento proces je nutné zopakovat po použití WC). Po dobu rizikové epidemiologické situace nesmí žák ani učitel během výuky nic konzumovat.

Žáci a rodiče se seznámí s kritérii tzv. rizikových skupin (viz poslední odstavec Předpisu) a na základě toho zváží, zda je pro ně vhodné zahájit výuku v osobní přítomnosti. Před zahájením lekcí v ISMFA studiu v Příběnické ulici nebo v prostorách mezinárodních škol musí zákonní zástupci studentů vyplnit a podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

2/ Pedagogové
Výuku mohou vést pouze zcela zdraví pedagogové, nevykazující žádné příznaky nemoci horních cest dýchacích a bez jiných /i kožních/ infekčních onemocnění. V opačném případě nesmí lekce proběhnout.

Učitel maximálně přizpůsobuje průběh lekce principu ochrany zdraví. Ve společných uzavřených prostorách platí nadále povinnost nosit roušky. V prostoru, kde se výuka koná, je možné podle instrukcí pedagoga roušky sejmout. Na výuku je nutné mít k dispozici minimálně dvě roušky a sáček na použité roušky. O možnosti sejmutí roušky rozhodne vyučující podle situace (riziková skupina účastníka vzdělávání, zdravotní stav učitele, průběh výuky a dodržování doporučených odstupů). Nejmenší vzdálenost mezi učitelem a žákem, při které lze realizovat výuku bez roušky je 1,5 m. Pokud není možné tento odstup dodržet, je nutné si roušku nasadit. K odložení roušky je nutné použít vždy vlastní sáček.

Před výukou a po výuce je nutné vyvětrat prostor učebny a vydezinfikovat dotykové plochy. Dezinfikovat nástroj, který používá více lidí, se doporučuje dle potřeby a uvážení způsobem, který ho nepoškodí. Pedagog také dohlédne před zahájením výuky na správnou očistu a dezinfekci rukou všech účastníků výuky.

Při výuce dechových nástrojů a zpěvu, která není možná s rouškou, bude pedagog dbát na co největší možný odstup, větrat učebnu i v průběhu výuky a pokud je to možné zvolí pro výuku prostornější místnost.

Pedagogové se seznámí s kritérii tzv. rizikových skupin (viz poslední odstavec Předpisu) a na základě toho zváží, zda je pro ně vhodné zahájit výuku v osobní přítomnosti.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 2.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti