Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

Podmínky

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Školní rok je rozdělen na dva semestry.

Půlroční školné je kalkulováno na 19 nebo 38 hodin (dle zvoleného programu), při výuce v partnerské mezinárodní škole je počet lekcí počítán podle kalendáře partnerské školy s ohledem na prázdniny.
Měsíční školné je kalkulováno na 4 nebo 8 hodin (dle zvoleného programu).

Školné nezletilých studentů je splatné na začátku semestru nebo dle data uvedeného na faktuře. Platbu je nutné provést bankovním převodem. Pokud není platba uhrazena ani 7 dní po upomínce této platby, výuka je zastavena. Školné zletilých studentů je nutné zaplatit před zahájením výuky.

Vzhledem k tomu, že učitel si rezervuje pro svého žáka čas i příslušný počet hodin, je školné nevratné. Školné může být vráceno pouze v mimořádných případech dlouhodobého onemocnění studenta, což musí být řádně prokázáno lékařskou zprávou. V takovém případě bude zbylé školné vráceno –  po započtení již odučených lekcí a dalších následujících dvou lekcí a po započtení administrativních nákladů ve výši 500,- Kč.

Školné nezahrnuje:
– Učební pomůcky (noty, pronájem nástroje)
– Příslušenství (struny, plátky, hudební pulty, kytarové podnožky, baletní oblečení a obuv, atd.)
– Materiál (kurzy výtvarné výchovy)

Při vstupu do ISMFA je účtován vstupní jednorázový poplatek 1200,- Kč (Enrollment Fee). Tento poplatek není vratný a zahrnuje všechny členy jedné rodiny. Pokud tedy např. vstoupí do školy ISMFA dva členové stejné rodiny, snižuje se poplatek na jednoho na 600,- Kč.

Administrativní poplatek za mimořádné administrativní úkony je 500,-CZK..

Koncerty školy jsou součástí výuky, proto je vystoupení žáka na koncertě považováno za odučenou hodinu.

NÁHRADY LEKCÍ

1. INDIVIDUÁLNÍ LEKCE DOMA

Je povinností studenta / zákonného zástupce studenta nahlásit absenci nejméně den předem (akceptována je pouze telefonická omluva) přímo svému učiteli. V takovém případě může být lekce nahrazena v jiném termínu. Pokud student nenahlásí absenci 24 hodin předem, lekce bude považována za odučenou a ISMFA ani učitel nejsou vázáni povinností zajistit žákovi náhradní hodinu.

Pokud hodina odpadne z důvodu školních prázdnin nebo státního svátku, bude nahrazena v jiném termínu.

V případě dlouhodobé nemoci (3 týdny a více) jsou absence řešeny individuálně po dohodě mezi žákem a ISMFA nebo dle Smlouvy.

Nahrazování lekcí:
ISMFA se vždy snaží najít ve spolupráci s učitelem a žákem náhradní termín. Vzhledem k tomu, že učitel si na žáka rezervuje čas i příslušný počet hodin, i vzhledem k tomu, že pro uspokojivý výstup z výuky je důležité absolvovat v daném semestru plný počet lekcí se lekce nepřevádí z jednoho semestru do druhého, ale nahrazují se.

Rodiče/studenti si mohou spolu s učitelem vybrat z následujících variant:
1/ Lekci je možné nahradit vystoupením žáka na koncertě, či přehrávce.
2/ Učitel nabídne žákovi dva náhradní termíny (včetně víkendů, pokud je problém lekci nahradit během pracovního týdne).
3/ Pokud je to možné, učitel nabídne žákovi prodloužení některé z následující lekcí (například tři lekce je možné protáhnout o patnáct minut).
4/ Učitel nabídne žákovi náhradu formou on-line lekce
5/ Učitel nabídne žákovi náhradní termín s jiným učitelem ISMFA.

Pokud student neakceptuje ani jednu z těchto možností, hodina propadá a bude účtována jako odučená.

2. INDIVIDUÁLNÍ LEKCE VE ŠKOLE

Lekce v partnerských školách jsou plánovány a účtovány podle kalendáře partnerské školy, ve které lekce probíhají (tedy nepočítá se s výukou v době prázdnin a státních svátků).

Je povinností studenta / zákonného zástupce studenta nahlásit absenci nejméně den předem (akceptována je pouze telefonická omluva) jak ISMFA , tak i svému učiteli. V takovém případě může být lekce nahrazena v jiném termínu. Pokud student nenahlásí absenci 24 hodin předem, lekce bude považována za odučenou a ISMFA ani učitel nejsou vázáni povinností zajistit žákovi náhradní hodinu.

V případě dlouhodobé nemoci (3 týdny a více) jsou absence řešeny individuálně po dohodě mezi žákem a ISMFA nebo dle Smlouvy.

Nahrazování lekcí:
ISMFA se vždy snaží najít ve spolupráci s učitelem a žákem náhradní termín. Vzhledem k tomu, že učitel si na žáka rezervuje čas i příslušný počet hodin, i vzhledem k tomu, že pro uspokojivý výstup z výuky je důležité absolvovat v daném semestru plný počet lekcí se lekce nepřevádí z jednoho semestru do druhého, ale nahrazují se.

Rodiče/studenti si mohou spolu s učitelem vybrat z následujících variant:
1/ Lekci je možné nahradit vystoupením žáka na koncertě, či přehrávce.
2/ Učitel nabídne žákovi dva náhradní termíny (včetně víkendů, pokud je problém lekci nahradit během pracovního týdne).
3/ Pokud je to možné, učitel nabídne žákovi prodloužení některé z následující lekcí (například tři lekce je možné protáhnout o patnáct minut).
4/ Učitel nabídne žákovi náhradu formou on-line lekce
5/ Učitel nabídne žákovi náhradní termín s jiným učitelem ISMFA.

Pokud student neakceptuje ani jednu z těchto možností, hodina propadá a bude účtována jako odučená.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Školní rok je rozdělen na dva semestry.

Půlroční školné je kalkulováno na 19 lekcí, při výuce v partnerské mezinárodní škole je počet lekcí počítán podle kalendáře partnerské školy s ohledem na prázdniny.

Školné je splatné na začátku semestru nebo dle data uvedeného na faktuře. Platbu je nutné provést bankovním převodem. Pokud není platba uhrazena ani 7 dní po upomínce této platby, výuka je zastavena.

Školné je nevratné. Lekce probíhají v předem vypsaných datech podle školního kalendáře, který respektuje státní svátky a prázdniny. V případě, že jsou všichni členové skupinky řádně omluveni (nejpozději 24hodin před konáním lekce) a domluví se s učitelem a školou na možném náhradním termínu je možné takovouto lekci nahradit. Pokud lekce v prostorách partnerské školy odpadnou z důvodu plné učebny v termínu lekce či z jiného mimořádného závažného důvodu ze strany školy a není možné ji nahradit, školné se převádí do dalšího semestru, či vrací zpět.

Školné nezahrnuje:

– Učební pomůcky (noty, pronájem nástroje)
– Příslušenství (struny, plátky, hudební pulty, kytarové podnožky, baletní oblečení a obuv, atd.)
– Materiál (kurzy výtvarné výchovy)

Při vstupu do ISMFA je účtován vstupní jednorázový poplatek 200,- Kč/ za 1 studenta (Enrollment Fee). Tento poplatek není vratný.
Koncerty školy jsou součástí výuky, proto je vystoupení žáka na koncertě považováno za odučenou hodinu.

NÁHRADY LEKCÍ

V případě, že jsou všichni členové skupinky řádně omluveni (nejpozději 24hodin před konáním lekce) a domluví se s učitelem a školou na možném náhradním termínu je možné takovouto lekci nahradit.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Školní rok je rozdělen na tři trimestry, výjimečně na některých školách na dva semestry.

Počet lekcí je počítán podle kalendáře partnerské školy s ohledem na prázdniny a státní svátky.

Školné je splatné na začátku trimestru nebo semestru a dle data uvedeného na faktuře. Pokud k platbě nedojde ani do 7 dní od upomínky této platby, výuka je zastavena.

Školné je nevratné. Lekce probíhají v předem vypsaných datech podle školního kalendáře, který respektuje státní svátky a prázdniny.

Školné nezahrnuje:

– Učební pomůcky (noty, pronájem nástroje, další pomůcky)
– Příslušenství (baletní oblečení a obuv, struny, plátky, hudební pulty, kytarové podnožky a další)
– Materiál (kurzy výtvarné výchovy)

Společné, předem plánované, vystoupení celé skupiny s učitelem na koncertě/tanečním vystoupení/výstavě je považováno za součást výuky a odučenou hodinu.