Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem webových stránek www.musicschoolprague.com (dále jen „Stránky“) je společnost International School of Music and Fine Arts, s.r.o. – Soukromá základní umělecká škola, s.r.o., se sídlem na adrese Příběnická 972/16, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 271 92 571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103352 (dále jen „ISMFA“).
Stránky ISMFA obsahují také informace spolupracujících společností, kterými jsou:
– MUSIC – DANCE – ART SCHOOL PRAGUE, s.r.o., IČ: 247 51 782, se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1,
– European Music School, s.r.o., IČ: 289 97 409, se sídlem Příběnická 972/16, 130 00 Praha 3
– Prague Music School, s. r. o., IČ: 033 15 592, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, Praha 10
– School of Music and Dance, s.r.o., IČ: 033 75 978, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, Praha 10
– Music Learning Centre, s. r. o., IČ: 033 13 956, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, Praha 10
– Music and Dance Academy, s.r.o., IČ: 033 24 532, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, Praha 10
– Music and Dance Education, s.r.o., IČ: 033 22 041, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, Praha 10
– Performing Arts Learning Centre, s.r.o., IČ: 033 61 489, se sídlem Korunní 810/104, Praha 10, 101 00
– Dance, Music and Visual Arts, s.r.o., IČ: 034 77 398, se sídlem Na Veselí 1342/22,140 00 Praha 4
– School of Performing Arts, s.r.o., IČ: 045 25 337, se sídlem Na Veselí 1342/22,140 00 Praha 4
– ISMFA Education, s.r.o., IČ: 045 13 398, se sídlem Korunní 810/104, Praha 10, 101 00
– KIDS MUSIC SCHOOL, s.r.o., IČ: 272 55 425, se sídlem Příběnická 16, Praha 3, 130 00
– Unique Art Education, s.r.o., IČ: 045 22 036, se sídlem Na Veselí 1342/22,140 00 Praha 4
V souvislosti s vaším přístupem na Stránky ISMFA nezískává společnost ISMFA žádné vaše osobní údaje.
V případě, že společnost ISMFA kontaktujete a společnost ISMFA tak od vás získá na základě takové komunikace vaše osobní a kontaktní údaje, budou použity výlučně k další komunikaci s vámi.

Odkazy na jiné webové stránky

Společnost ISMFA může na svých Stránkách uvádět odkazy na webové stránky jiných subjektů. Dovolujeme si Vám doporučit seznámit se se zabezpečením ochrany osobních údajů těchto subjektů, pokud jejich stránky navštívíte.

Poučení o právech subjektu údajů

V případě, že kontaktujete společnost ISMFA a na základě takového vašeho kontaktu bude společnost ISMFA zpracovávat vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, kontaktní údaje), pak se společnost ISMFA stává správcem osobních údajů (dále jen „Správce“).

Poučení o právech subjektu údajů dle GDPR

Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“ nebo jen „GDPR“).

Fyzickým osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, přísluší následující práva:

– podle článku 13 GDPR:
– právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům;
– právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
– právo podat stížnost u dozorového úřadu;

– podle článku 15 GDPR  – právo na přístup k osobním údajům:
– právo získat od Správce potvrzení, zda mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k mým osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré dostupné informace o zdroji mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne;
– právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie je Správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže je podána žádost v elektronické podobě, informace se poskytují v elektronické formě, která se běžně používá, pokud není výslovně požádáno o jiný způsob.

– podle článku 16 GDPR – právo na opravu osobních údajů:
– právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjektu údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

– podle článku 17 GDPR – právo na výmaz osobních údajů:
– právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje subjektu údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje. Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů subjektů údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

– podle článku 18 GDPR – právo na omezení zpracování osobních údajů:
– právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud by subjekt údajů popíral přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítl výmaz svých osobních údajů a žádal místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak subjekt údajů by je požadoval pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů by vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce či jiné třetí osoby převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;
– pokud bylo zpracování omezeno podle bodu výše, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

– podle článku 19 GDPR – oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování:
– Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, jen pokud to subjekt údajů požaduje.

– podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:
– právo z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
– právo vznést námitku může být uplatněno automatizovanými prostředky.

– podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
– pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, má Správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektům údajů oznámit;
– oznámení podle předchozího bodu se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody podle bodu výše se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

Kontakt
V případě jakýchkoliv otázek ohledně ochrany osobních údajů při používání Stránek prosím kontaktujte Správce na adrese info@musicschoolprague.com