home
Přihlásit se

Přihlášení pro učitele

Uživatel *
Heslo *
Zapamatuj si mně

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Individuální lekce

Při vstupu do ISMFA je účtován vstupní, jednorázový poplatek 1000,- Kč (Enrollment Fee). Tento poplatek není vratný a zahrnuje všechny členy jedné rodiny. Pokud tedy např. vstoupí do školy ISMFA dva členové stejné rodiny, snižuje se poplatek na jednoho na 500,- Kč.

Školní rok je rozdělen na dva semestry.

Půlroční školné je kalkulováno na 19 nebo 38 hodin (dle zvoleného programu) s výjimkou lekcí probíhajících na mezinárodních školách. Zde je počet podřízen kalendářům jednotlivých škol a školné se tak snižuje či zvyšuje. Měsíční platba zahrnuje 4 nebo 8 lekcí podle programu, který jste si zvolili. Účast žáka (aktivní vystoupení) na koncertě společně s jeho učitelem je považována za odučenou hodinu.

Školné je splatné vždy na začátku každého měsíce u měsíčních plateb či na začátku semestru u půlročních plateb dle data uvedeného na faktuře. Platbu lze provést bankovním převodem. Pokud k platbě nedojde do 30 dnů od zahájení kurzu, výuka je zastavena.

Školné je nevratné. V mimořádných případech (dlouhodobá nemoc) je možné po posouzení ředitelem školy školné vrátit s administrativním poplatkem 500Kč.

Jakákoliv výjimka musí být předem prodiskutována s ISMFA.

Školné nezahrnuje:
- Učební pomůcky (noty, pronájem nástroje)
- Příslušenství (struny, plátky, hudební pulty, kytarové podnožky, baletní oblečení a obuv, atd.)
- Materiál (kurzy výtvarné výchovy)

2. Skupinové taneční lekce / hudební ateliéry

Neúčtuje se vstupní poplatek 1000,- Kč.

Studium je rozděleno na tři trimestry (nástrojové na semestry).

Každý trimestr obsahuje 10–14 lekcí. Cena za lekci se liší podle zvoleného programu. Studenti jsou přijímáni vždy na začátku nového trimestru, nicméně pokud nastoupí do kurzu později, lekce se jim ze školného odečítají. Data lekcí, počet lekcí a výše platby jsou sdělovány klientovi e-mailem vždy tři týdny před zahájením nového trimestru.

Na začátku každého trimestru je po studentovi žádána úhrada celého trimestru. Platbu lze provést bankovním převodem. Pokud k platbě nedojde do 30 dnů od zahájení kurzu, výuka je zastavena.

Školné je nevratné. Jakákoliv výjimka musí být předem prodiskutována s ISMFA.

 

NÁHRADY LEKCÍ – ABSENCE ŽÁKA

1. Individuální lekce doma

Je povinností studenta / zákonného zástupce studenta nahlásit TELEFONICKY (sms nebude akceptována) buďto učiteli, nebo ISMFA absenci nejméně den předem. V takovém případě bude lekce nahrazena v jiném termínu. Pokud student nenahlásí absenci 24 hodin předem, lekce bude považována za odučenou a ISMFA ani učitel nejsou vázáni povinností zajistit žákovi náhradní hodinu.

Pokud hodina odpadne z důvodu školních prázdnin nebo státního svátku, bude nahrazena v jiném termínu.

V případě dlouhodobé nemoci (3 týdny a více) jsou absence řešeny individuálně po dohodě mezi žákem a ISMFA.

Nahrazování lekcí:
ISMFA se vždy snaží najít ve spolupráci s učitelem a žákem náhradní termín. Rodiče/studenti si mohou spolu s učitelem vybrat z následujících variant:
1. Učitel nabídne žákovi dva náhradní termíny (včetně víkendů, pokud je problém lekci nahradit během pracovního týdne).
2. Pokud je to možné, učitel nabídne žákovi prodloužení některé z následující lekcí (např. 3x15min).
3. Učitel nabídne žákovi náhradní termín s jiným učitelem ISMFA.

Pokud student neakceptuje ani jednu z těchto možností, hodina propadá a bude účtována jako odučená.

2. Individuální lekce ve škole

Je povinností rodiče žáka nahlásit TELEFONICKY (sms nebude akceptována) nebo E-MAILEM přímo ISMFA absenci nejméně den předem. V takovém případě bude lekce nahrazena v jiném termínu. Pokud rodiče nenahlásí absenci 24 hodin předem, lekce bude učiteli proplacena jako odučená a ISMFA ani učitel nejsou vázáni povinností zajistit žákovi náhradní hodinu.

Individuální lekce na školách jsou naplánovány podle školního kalendáře s ohledem na prázdniny a školní akce.

V případě dlouhodobé nemoci (3 týdny a více) jsou absence řešeny individuálně po dohodě mezi žákem a ISMFA.

Nahrazování lekcí:
ISMFA se vždy snaží najít ve spolupráci s učitelem a žákem náhradní termín. Rodiče/studenti si mohou vybrat z následujících variant:
1. ISMFA nabídne, po dohodě s učitelem a s ohledem na volné kapacity v prostorách školy, žákovi všechny dostupné náhradní termíny
2. Pokud je to možné, ISMFA nabídne žákovi prodloužení některé z následujících lekcí (např. 3x15min).
3. ISMFA nabídne žákovi náhradní termín s jiným učitelem ISMFA.
Pokud student neakceptuje ani jednu z těchto možností, hodina propadá a bude účtována jako odučená.

3. Skupinové lekce

Lekce jsou naplánovány podle školního kalendáře s ohledem na prázdniny a školní akce. Neúčast na lekci je bez finanční kompenzace.